# رهی_معیری

چنان زخاطر جهان فراموشیم که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما                رهی معیری
/ 0 نظر / 0 بازدید