# رهی_معیری
چنان زخاطر جهان فراموشیم که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما                رهی معیری
/ 0 نظر / 3 بازدید