درد من تنهایی نیست ؛بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت ٰ بی عرضگی را صبر ٰبا تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوندی میدانند ...

                                                                                        گاندی

/ 0 نظر / 4 بازدید