همچون کودکی زغال بدست

کاغذ کاهی را سیاه میکند

اما غافل از آن است

که این کاغذ کاهی دلخوشی پسر بچه ایی است

که با آن راز دلها مینویسد

وصف عاشقانه ای میکند از همان کودک زغال بدست

با آن قایقی میسازد

دوان دوان بسمت ساحل دریا میدود

تا ورق پاره ها را به موج دریا بسپارد

شاید موج ، قاصدی باشد برای دستنوشته هایش

برساند پیام دلبستگی اش به آن کودک زغال بدست

همچنان میدود

پاهای نحیفش را استوارانه به شن های ساحل میکوبد

چند باری زمین میخورد

همچنان میدود

در چند قدمی ساحل بی اراده می ایستد

در فکر کودکانه ایی فرو میرود

مینشیند و مشتی بر ساحل میکوبد

سکوت تلخی او را فرا میگیرد

پسر بچه تازه بیادش آمده است

که دیار معشوقه اش دریا ندارد ...

بر روی سنگهای زمخت ساحل مینشید

نیم نگاهی به موج و نیم نگاهی به قایقش دارد

نگاه زیرکانه ای به مرغان دریایی می اندازد

فکری در ذهنش متبلور میشود

که پرندگان قاصد ، شاید چاره ی کار او باشند

اما با تمام فکر کودکانه اش میترسد

پسر بچه میترسد

میترسد چند فرسنگی آن طرفتر

شکارچی از سر عیش خود در کمین باشد

ورق پار ها بدست او بیافتند

آن مرد نادان بانگ رسوایی پسربچه را در شهر کرنا کند

او سر در گم یافتن راه چاره ایی است

یِاس و ناامیدی ، سراغ او می آیند

در این هنگام سوز سردی او را فرا میگیرد

سوزیی آشنا

سوز ، او را به یاد باد می اندازد

هیچ چیزی جلودار قاصد بودن باد را نمیگیرد

او بخواهد طوفان هم میشود

راز دل به باد صبا میگوید

صبا این چنین پاسخ میدهد : معذورم بدار ، این بار امانت سنگین است

به نسیم صبحگاهی سپرد

نسیم گفت : صبح زود از دیار معشوقه ات میگذرم

معشوقه ات صبحها تا دیر وقت خواب است

مرا چه باید کرد ؟

در اوج ناامیدی پسر بچه میگوید

خواب که از چشمان ما گریخته است لااقل بگذار او آسوده بخوابد

راستی جایش را مرتب کن ، سردش نشود از این سرمای تنهایی من

چند لحظه ی بعد

پسر بچه نسیم را دوباره ندا میزند

او را بیدار کن ، خواب نماند کلاس امروز صبحش را !

استاد تنبیه اش بکند

یک لنگه پا پشت در کلاس بیایستد

چند لمحه ایی بعد

پسر بچه که همچون کلاف سر در گمی میماند

نسیم را بار دیگر ندا میزند

بیخیال ای نسیم

بگذار خواب بماند

دیر کند

من هم خواب خواهم ماند !

تا بهانه ایی باشد که با هم تنبیه بشویم !

با هم یک لنگه پا بیایستیم ...                                     barefoot

/ 0 نظر / 7 بازدید