بگو که گل نفرستند " کسی به خانه ی من

که عطر یاد تو پر کرده آشیانه ی من

تو چهلچراغ سعادت فروز بخت منی

بجای ماه ، تو پرتو فشان به خانه ی من

عزیزم ، عزیزم

به شوق روی تو " من زنده ام ، خدا داند

برای زیستن ، اینک تویی بهانه ی من                        معین

/ 1 نظر / 7 بازدید
محفوظ

تو اون شام مهتاب کنارم نشستی / عجب شاخه گل وار به پایم شکستی قلم زد نگاهت به نقش آفرینی / که صورت گری را نبود این چنینی پریزاد عشقت مهاسا کشیدی / خدارا به شور تماشا کشیدی تو دونسته بودی چه خوش باورم من / شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من