میبندمت به بند گران غم

تا سوی او دگر نکنی پرواز

ای مرغ دل که خسته و بیتابی

دمساز باش با غم او ، دمساز ...

                                                    فروغ فرخزاد

/ 1 نظر / 12 بازدید
هوشمند

هر چه دادم به او حلالش باد - غیر از آن دل که مفت بخشیدم-دل من کودکی سبک سر بود-خودندانم چگونه رامش کرد-او که میگفت دوستت دارم-پس چرا زهر غم به جامش کرد. فروغ فرخ زاد